Polityka Prywatności

Stan: 22. stycznia 2023 r.


Spis treści

Odpowiedzialni
Przegląd procesu przetwarzania
Istotne podstawy prawne
Środki bezpieczeństwa
Przekazywanie danych osobowych
Przetwarzanie danych w krajach trzecich
Usuwanie danych
Udostępnienie oferty internetowej i hostingu
Zarządzanie kontaktami i zapytaniami
Zarządzanie, organizacja i narzędzia pomocnicze
Zmiana i aktualizacja polityki prywatności
Definicje określeń


Odpowiedzialni

POLISH SCOUTING ASSOCIATION (International) Ltd.
23-31 Beavor Lane
W6 9AR Londyn
Wielka Brytania


Upoważniona osoba:

Maciej Czerwonka

Telefon: +49 179 2995958
Adres Email: maciej.czerwonka@22dgz.de


Impressum


Przegląd procesu przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.


Rodzaje przetwarzanych danych


Kategorie osób zainteresowanych


Cele przetwarzania danych


Istotne podstawy prawne

Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych RODO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO w kraju zamieszkania lub siedziby użytkownika lub naszej firmy mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli w poszczególnych przypadkach istotne będą bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Państwa o nich w oświadczeniu o ochronie danych.Oprócz przepisów o ochronie danych zawartych w RODO, w przypadku krajowych punktów referencyjnych mogą obowiązywać również odpowiednie krajowe przepisy o ochronie danych, których również przestrzegamy.


Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiadający ryzyku zgodnie z wymogami prawa, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, okoliczności i celów przetwarzania, a także różnych prawdopodobieństw wystąpienia i skali zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.


Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu do danych, wglądu do nich, ujawniania ich, zapewniania ich dostępności oraz ich rozdzielania. Posiadamy również procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcje na kompromis w sprawie danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy tworzeniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.


Szyfrowanie TLS (https): W celu ochrony Państwa danych przesyłanych za pośrednictwem naszej oferty internetowej stosujemy szyfrowanie TLS. Takie połączenia szyfrowane można rozpoznać po przedrostku https:// w linii adresowej przeglądarki.


Przekazywanie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych, dane te mogą być przekazywane lub ujawniane innym organom, firmom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści, które są zintegrowane ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Państwa danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Państwa danych.


Przekazywanie danych w ramach organizacji: możemy przekazywać lub udostępniać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej organizacji. W przypadku, gdy przekazanie danych następuje w celach administracyjnych, przekazanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach korporacyjnych i biznesowych lub jest dokonywane, gdy jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań związanych z umową lub gdy istnieje zgoda osób, których dane dotyczą, lub pozwolenie prawne.


Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w ramach korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, organom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.


Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania wymaganego umownie lub prawnie, przetwarzamy lub zezwalamy na przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych (Art. 44 do 49 RODO, strona informacyjna Komisji UE).


Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko ich zgody dopuszczone do przetwarzania zostaną odwołane lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one potrzebne do realizacji celu). Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone do tych celów. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zachowane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.


W ramach naszych powiadomień o prywatności możemy zapewnić użytkownikom dalsze informacje na temat usuwania i przechowywania danych specyficznych dla operacji przetwarzania.


Udostępnienie oferty internetowej i hostingu

Przetwarzamy dane użytkowników w celu zapewnienia im naszych usług online. W tym celu przetwarzamy adres IP użytkownika, który jest niezbędny do przekazywania treści i funkcji naszych usług online do przeglądarki lub urządzenia końcowego użytkownika.Dalsze wskazówki dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:Zarządzanie kontaktami i zapytaniami

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), jak również w ramach istniejących relacji z użytkownikami i biznesem, dane osób pytających są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania kontaktowe i wszelkie żądane środki.Dalsze wskazówki dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:Zarządzanie, organizacja i narzędzia pomocnicze

Korzystamy z usług, platform i oprogramowania od innych dostawców (zwanych dalej "dostawcami zewnętrznymi") w celu organizacji, zarządzania, planowania i świadczenia naszych usług. Przy wyborze zewnętrznych dostawców i ich usług przestrzegamy wymogów prawnych.


W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych. Może to dotyczyć różnych danych, które przetwarzamy zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Dane te mogą obejmować w szczególności dane główne i dane kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści.


Jeśli użytkownicy są kierowani do dostawców zewnętrznych lub ich oprogramowania lub platform w trakcie komunikacji, działalności gospodarczej lub innych relacji z nami, dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane dotyczące użytkowania i metadane w celach bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub w celach marketingowych. Dlatego też prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych u poszczególnych oferentów zewnętrznych.Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych czynią to koniecznym. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.


Jeśli w niniejszej deklaracji ochrony danych podajemy adresy i informacje kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie i przed skontaktowaniem się z nami należy sprawdzić te informacje.


Definicje określeń

Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele pojęć jest zaczerpniętych z ustawy i zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 RODO. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe wyjaśnienia mają przede wszystkim pomóc w ich zrozumieniu. Terminy są posortowane alfabetycznie.